Khasa the Gypsy by Bob Kehl

WIP Sketch of Khasa by Bob Kehl

Artist: Bob Kehl

Style: Fantasy Illustrations